parallax background

Sansemotoriske undersøgelser/udredninger
med børn, unge og voksne


Hvad går det ud på?

En undersøgelse hos Neuro-Team er et værdifuldt og fagligt afsæt til styrkelse af trivsel og udvikling. En undersøgelse beskriver det, der er her og nu, det, der er gået forud, og så kan den anvendes til en god udviklings- og trivselsrettet fremtid.

Vi laver undersøgelser for fx private, kommuner, botilbud og arbejdssteder.

En undersøgelse hos os har altid en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan hjælpe den enkelte til øget trivsel og udvikling. Vi tilstræber at lave rapporter, der er brugbare for både personen selv, pårørende og fagpersoner.

En undersøgelse kan indeholde følgende:
 • Sansemotorisk undersøgelse
 • Sensorisk profil
 • Stress profil
 • PDA profil
 • Rapportskrivning
 • Tilbagemeldingsmøde samt gennemlæsning af skrivelser om personen forud for selve undersøgelsen, hvis det skønnes relevant enten af personen selv, pårørende eller fagpersoner omkring personen, som undersøgelsen vedrører.
Den sansemotoriske undersøgelse indeholder typisk en undersøgelse af:
 • Vidensindsamling
 • Holdning og balance
 • Muskelkraft og udholdenhed
 • Sansemotorisk planlægning og -koordinering
 • Sansefølsomhed
 • Stressprofil - evt. PDA profil
Undersøgelsen afsluttes med en konklusion indeholdende indsatsforslag.

Indhold, varighed og pris

Undersøgelsen forløber typisk over i alt 1-2 undersøgelsesgange – à 2-5 timers varighed pr. gang indeholdende kropslige undersøgelser og interview med besvarelser af spørgeskemaer af personen selv, evt. forældre og evt. fagpersoner.

Undersøgelsen kan foregå hos os i Aarhus både på klinikken og i det offentlige rum for at undersøge bevægelsesmønstret og adfærden i real life, eller det kan foregå i hjemlige omgivelser hos vedkommende, der skal udredes.

Et undersøgelsesforløb kan efterfølges af samtaleforløb med personen, der selv har fået lavet undersøgelsen, med personen og en ægtefælle, forældre eller fagpersoner, der ønsker at arbejde støttende med udviklingen af det undersøgte menneskes forudsætninger.

Pris aftales individuelt alt afhængig af omfang.

OVERSIGT

Den sansemotoriske udredning

Den sansemotoriske udredning indeholder altid en vidensindsamling fra fx psykologiske undersøgelser, journal, og lign. Selve udredningen kan bestå af forskellige undersøgelser, afhængig af den problematik, der ligger til grund for henvendelsen. Der kan være tale om en enkelt af nedenstående undersøgelser, men oftest vil den bestå af en kombination af en sansemotorisk undersøgelse, kombineret med en sensorisk- og stressprofil.

Konklusionen på Den sansemotoriske udredning indeholder en beskrivelse, afdækning og vurdering af personens sansemotoriske og sensoriske ressourcer og udfordringer, sammenholdt med personens kognitive funktionsniveau. Udredningen indeholder desuden forslag til indsats i forhold til sansemotorisk behandling og/eller træning, sensoriske tiltag (træning og kompensationsstrategier) og stressreduktionsstrategier.

Pris se prisoverslag. Prisen kan aftales individuelt alt afhængig af omfang

Sansemotorisk undersøgelse

Udredning af personens sansemotoriske ressourcer og vanskeligheder sammenholdt med personens kognitive ressourcer og udfordringer. Den fysiske udredning bygger på forskellige fysioterapeutiske undersøgelsesmetoder og test, som bl.a. kan være Movement ABC, Kliniske observationer, koordinations-, muskel- og balancetest, funktionsanalyse, ressourceorienteret kropsundersøgelser, observation i forskellige kontekster og andre relevante sansemotoriske undersøgelsesmetoder.

Sensorisk profil

Udredning af personens sensoriske profil sammenholdt med personens kognitive ressourcer og udfordringer. Den sensoriske profil bygger på Winnie Dunn’s validerede Sensory Profile - en interviewguide, med interviews af hhv. børn og voksne. Undersøgelse af børn indeholder et struktureret interview af forældre og/eller andre fag-/omsorgspersoner. Undersøgelse af unge og voksne indeholder, hos mig, foruden et interview af personen selv også helst et interview af en eller flere personer, der kender vedkommende godt. Dette fordi der kan være divergerende svar i forhold til det, personen svarer om sig selv, og det andre personer svarer.

Divergens i besvarelser, kan sige noget om, at det er svært for personen at svare på flere af spørgsmålene. Det kan være svært for personen at sammenligne sig med andre mennesker, og vide, om vedkommende er anderledes end andre eller ej, da personen har levet hele sit liv med sine sanseoplevelser, hvorfor de er helt naturlige. Personen kan have svært ved at sætte sig i andres sted, og derfor kan det være svært at vide, om det, vedkommende oplever, er anderledes end andres oplevelser.

Stress profil

Det antages, at de fleste personer med en diagnose inden for det neuropsykologiske område (ASF og/eller ADHD) har et højt stressniveau. Personens stressniveau vurderes på baggrund af de ressourcer og udfordringer, personen har i forhold til sin diagnose - det neuropsykologiske, sensoriske og sansemotoriske område, og hvilke grundlæggende stressfaktorer, der fylder i personens dagligdag. Fokus er således rettet mod, at der i samarbejde med personen sker en afklaring af hvilke faktorer i personens liv, der stresser, og hvad der kan gøres for at afhjælpe nogle af de faktorer, der afstedkommer det høje stressniveau.

Nogle af de faktorer, vi på forhånd ved, kan virke stressreducerende er bl.a.: større viden om egne udfordringer, neuropædagogiske tiltag, motion, sensorisk diæt, og lignende. Disse tiltag skal dog tilpasses til den enkelte og suppleres med andre individuelle tiltag.