parallax background

Metoder


Forskning viser, at kontakten og den mellemmenneskelige forståelse er noget af det væsentligste i godt behandlingsarbejde. En god kontakt og mellemmenneskelig forståelse med mennesker inden for autismespektret og mennesker med ADHD beror på ydmyghed, nysgerrighed og erfaringsbaseret neuropsykologisk viden i forhold til det anderledes hjernemæssige udgangspunkt. Dét alene udgør dog ikke vores metoder.

I Neuro-Team arbejder vi ud fra flere forskellige metoder. Fælles for udgangspunktet i alt vores arbejde er, at vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets neuropsykologiske profil – det vil sige, at viden om eksempelvis ASF og ADHD er altid fundamentet for vores arbejde. Hvordan disse profiler så tager sig ud, for det enkelte menneske, er selvfølgelig formet af personlighed og livserfaringer, hvorfor også mennesker med diagnoser er forskellige.

Vi arbejder ud fra forskellige forståelsesrammer og inddrager i arbejdet både aspekter af den kognitive terapi – herunder analyse af tanke, handle- og følelsesmæssige mønstre, som kortlægges og udfordres i samarbejde med vores klienter – og af andre metoder. Aktuelt er vi optaget af behandlingsmetoden NARM, som du kan læse særskilt om.

Vi har gennem årene erfaret, at mange mennesker med en anderledes kognition er traumatiserede af mødet med omgivelserne, som har forårsaget belastninger – udtrykt som traumer, chok- og udviklingstraumer. Derfor er vi i gang med at videreuddanne os i behandling af udviklingstraumer.

VORES METODER

Stress-sårbarhed

Når vi arbejder ud fra en stress-sårbarhedsmodel, arbejder vi ud fra den antagelse, at de fleste mennesker med en diagnose inden for det neuropsykologiske er stressede meget af tiden. Evnen til at håndtere stress er ofte anderledes hos mennesker med sådanne udfordringer end hos andre mennesker. Det er vidt forskelligt, hvad der stresser os… Sandsynligvis er der flere stressende faktorer i livet hos en person med ASF og/eller ADHD end hos så mange andre.

Læs mere

Konflikthåndtering

Vi har stor erfaring i at arbejde med konflikthåndtering, både i forhold til enkeltpersoner (barn, ung og voksen) og i forhold til grupper. Vi laver en del undervisning i forhold til både forældre og personalegrupper, samt oplæg til større forsamlinger. De metoder, vi arbejder efter, stammer hhv. fra Studio III, Low Arousal tilgang og ATLASS.

Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det (R.Green). Tænkningen bag dette udsagn er, at mennesker, som har det svært i livet og kommer i konflikter med andre, ikke gør det, fordi de vil genere eller være onde ved andre. Nej, de gør det, fordi der er noget i situationen, de ikke kan magte. Det giver ikke mening, at personen bevidst vælger en hverdag, hvor de og deres omgivelser ofte oplever konflikter og nederlag.


Low Arousal

Low arousal er

  • en ikke-konfronterende måde at håndtere udfordrende adfærd
  • en tankegang med udgangspunkt i omsorg og respekt
  • en tilgang, som specifikt forsøger at undgå skadende indgreb eller modstand
  • en tilgang, der kræver, at man som omsorgsperson eller medarbejder ser på sin egen respons og adfærd og ikke udelukkende forholder sig til barnet/den unge
  • en række strategier - udformet med henblik på at reducere yderligere optrapning af en konflikt

Vi har et tæt samarbejde med Studio III i England.

Læs mere

Sansemotoriske behandlingsformer

En sansemotorisk behandling bygger typisk på en forudgående udredning, enten foretaget i Neuro-Team eller hos andre samarbejdspartnere, og der kan inddrages elementer fra både det sensoriske, motoriske og neuropsykologiske område. Den sansemotoriske behandlingsform, der praktiseres i Neuro-Team, fokuserer på menneskets funktionskapacitet og ressourcer og er inspireret af Body Awareness Therapi.

Læs mere

NARM

NARM er forkortelsen for Neuroaffektiv Relationsmodel. I Neuro-Team er både Kirsten Bundgaard og Anne-Mette H. Knudsen aktuelt ved at blive certificeret NARM-terapeuter v/ Tove Mejdahl - en af få undervisere i Europa i denne terapeutiske tilgang. NARM er udviklet af Dr. Laurence Heller, USA.

NARM er en effektiv behandlingsmetode til de udviklingstraumer, som alle menneskers udvikling i større eller mindre grad er præget af. Gennem det menneske- og udviklingssyn NARM er funderet på fås en forståelse af udviklingstraumer og relationelle svigt, som gennem udviklingen sætter aftryk i nervesystemet og præger hjernens udvikling. Udviklingstraumer spiller ind på vores opfattelse af os selv, vores handle-, føle- og tankemønstre samt på den måde, vi indgår i relationer på – uanset om vores neurologiske fundament er neurotypisk eller funderet på gennemgribende (autisme) eller specifikke (ADHD) udviklingsforstyrrelser.

Læs mere

Studio III

Studio III er en engelsk forsknings- og undervisningsorganisation, som blev grundlagt for over 15 år siden. Organisationens overordnede formål er at udbyde højt kvalificeret undervisning i forebyggelse af specialet udfordrende og problemskabende adfærd inden for følgende områder: På skoler, døgninstitutioner og lignende tilbud, hvor man arbejder med børn og unge med forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder bl.a. børn og unge med ASF og/eller ADHD. På døgninstitutioner, sikrede institutioner, døgntilbud, aflastningstilbud, dagcentre, beskyttede værksteder og lignende tilbud for voksne med autisme og udviklingshæmning.

Vi har et tæt samarbejde med Studio III i England.


ATLASS

ATLASS er en helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og coping. ATLASS-programmet leverer et omfattende sæt værktøjer, der omfatter både undervisningsfærdigheder og praktisk information. Dette program er bl.a. evidensbaseret på en veletableret og internationalt respekteret model af positiv psykologi. Der er god erfaring med at anvende en ATLASS-baseret tilgang inden for bl.a. familiebehandling og som tilgang i forhold til stresshåndtering, coping og velvære.


TEACCH-principperne

Vi er ligeledes inspireret og uddannet inden for TEACCH-tænkningen, som har sit udspring i North Carolina i USA. Det står for Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - eller direkte oversat: Behandling og undervisning af mennesker (børn) med en autisme-diagnose og kommunikationshandikap. TEACCH er et evidensbaseret program, som tager udgangspunkt i struktur, forudsigelighed og visuel støtte. TEACCH-programmet er udviklet ud fra kernesymptomerne ved autisme, således at man hjælper mennesker med en diagnose inden for autismespektret (ASF) til at fungere i den kultur, der omgiver dem.


Psykologiske metoder

De psykologiske metoder er funderet på de neuropsykologiske og kognitive retninger. Desuden inddrages viden om udviklingstraumer fra den terapeutiske retning NARM (lav link til NARM). I samtalerne inddrages teoretisk og praksisbaseret viden, alt efter den enkeltes behov/kognitive stil. Som det fremgår under punktet samtaler, tilrettelægges samtalerne efter den kognitive stil, som klienten grundlæggende har.