parallax background

Samtaler


Hvad går det ud på?

Formålet med en undersøgelse er typisk at udrede Autisme, ADHD eller at udarbejde en fornyet undersøgelse med et menneske, der allerede har en diagnose, og som ønsker en aktuel funktionsbeskrivelse.

For mange unge og voksne, der er blevet diagnosticeret som barn, giver det både personligt mening og mening for omgivelserne, der skal støtte til trivsel og udvikling, at der udarbejdes en ny undersøgelse til belysning af ressourcer, vanskeligheder og belastningsfaktorer. Dette, med henblik på at sikre fortsat trivsel og udvikling.

En undersøgelse hos os har altid en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan hjælpe den enkelte til øget trivsel og udvikling. Vi tilstræber at lave rapporter, der er brugbare for både personen selv, pårørende og fagpersoner.

En undersøgelse kan indeholde følgende:
  • Diagnostisk interview
  • Samtale
  • Spørgeskemabesvarelser
  • Testning
  • Rapportskrivning
  • Tilbagemeldingsmøde samt gennemlæsning af skrivelser om personen forud for selve undersøgelsen, hvis det skønnes relevant enten af personen selv, pårørende eller fagpersoner omkring personen, som undersøgelsen vedrører.
SAMTALER

Psykologsamtaler

Udgangspunktet for psykologsamtaler (psykoterapi/terapi) i Neuro-Team er viden om de grundlæggende kognitive forudsætninger/tænke/handle stile, hvad enten det drejer sig om en autismespektrumforstyrrelse eller en ADHD-diagnose. I samtalerne vægtes det tidligt i forløbet gennem denne viden at skabe en god og tryg atmosfære i samtalesamarbejdet og det udviklende terapeutiske arbejde. Indholdet i samtalerne defineres i samarbejde mellem klient og Anne-Mette, og temaerne afhænger af klientens udviklingsbehov. Mennesker med autisme og ADHD kommer ofte til Neuro-Team med oplevelser af ikke at være blevet imødekommet på den særlige kognitive stil, der netop er kendetegnende for autisme og ADHD. Dette har blandt andet betydet, at samspil og kommunikation med andre mennesker har været belastende og stressende. I samtale med eksempelvis autister/mennesker med autisme søger Anne-Mette at være opmærksom på ikke at stille overordnede og åbne, brede spørgsmål, der ikke passer godt med den autistiske mere konkrete, specifikke og detaljeforarbejdende kognitive stil. Således er den mere almene psykologiske tilgang og faglighed formet af mange års praksiserfaring og teorierhvervelse om autisme og ADHD. Dette adskiller samtaler og terapi med Anne-Mette fra samtaler og terapi med psykologer, der ikke har netop denne specifikke specialviden.

Konsulentsamtaler:

Konsulentsamtaler eller vejledningssamtaler kan være en samtale med en klient, hvor der tales om nogle af de udfordringer og vanskeligheder, personen møder i sit liv. Det kan være samtaler, der tager udgangspunkt i en forståelse af, hvad det at have en diagnose inden for det neuropsykologiske område betyder for vedkommende, og hvilke udfordringer dette giver i personens liv (skole-, uddannelses-, og arbejdsmæssige relationer, relationer til venner og familie - sociale relationer i det hele taget). Samtaler er ofte meget konkrete og tager udgangspunkt i en neuropsykologisk og sansemotorisk forklaringsmodel.

Vi laver individuelle konsulentsamtaler med personer, der selv er udfordret af en eller flere vanskeligheder, med eller uden diagnoser, evt. som selvforståelses forløb/psykoedukation. Vi laver ligeledes individuelle samtaler med pårørende til personer, der er udfordret, og vi laver konsulentsamtaler med par, hvor enten den ene eller begge er udfordret.