Sansemotorisk udredning - sanse- og stressprofil "Unge og Voksne"

 

Den sansemotoriske udredning indeholder en undersøgelse af personens sansemotoriske funktionsniveau, en sensorisk profil og, dersom det er relevant, en stressvurdering samt fremadrettet trænings- og pædagogiske anbefalinger  og kompensationsstrategier.

Sansemotorisk udredning

Analysearbejdet indledes med, at eksisterende viden omkring personen indsamles. Det vil sige, at det skriftlige materiale, der beskriver personens diagnose og funktionsniveau, bliver det grundlæggende afsæt i analysearbejdet.

Brev med kort beskrivelse af forløbet og konkrete aftaler vil ofte blive afsendt til personen med diagnosen og/eller dennes pårørende/omsorgspersoner som orientering om, hvad der skal foregå.

Udredning vedr. sanserne indeholder et interview af personen med diagnosen og dennes pårørende/omsorgspersoner, hvor der bl.a. spørges ind til, hvordan personen opfatter og reagerer på forskellige sensoriske stimuli. Nogle kan være meget følsomme, opfange og blive generet af sanseindtryk, andre kan være søgende efter sanseindtryk og atter andre kan være en kombination af flere områder.

Udredning af det sansemotoriske funktionsniveau indeholder forskellige fysiske funktionsundersøgelser, bl.a. en undersøgelse af holdning, balance, koordinering, fin- og grovmotoriske bevægelser. Undersøgelsen afdækker personens kropslige ressourcer og udfordringer.

Disse informationer om personens ressourcer og udfordringer sættes ind i en vurdering af personens stressniveau - stressprofil, som hjælper til afklaring af personens stressniveau (idet det antages, at de fleste personer med en diagnose inden for ASF og/eller ADHD, har et relativt højt stressniveau).

De indsamlede oplysninger bruges til at generere viden og anbefalinger inden for forskellige indsatsområder, enten i forhold til pædagogiske overvejelser, sansemotorisk træning evt. med konkrete fysiske træningsovervejelser og anvisninger og/eller kompensationsstrategier. Fokus er således rettet mod at forstå personens reaktioner og adfærd, på baggrund af de udfordringer personen har og med de påvirkninger, som omgivelserne har på personen.

Videregivelse af viden

Det er den sansemotoriske udrednings mål at samle og videregive viden og pædagogiske/sensoriske anbefalinger til personen med diagnosen, pårørende, sagsbehandlere og andre faggrupper (aktuelle samarbejdspartnere).

Konkret kan udredningen foregå som følger

Selve udredningen kan foregå enten på Neuro-Teams klinik, Store Torv 10, 3. sal, 8000  Aarhus C, eller hvis det er mere hensigtsmæssigt for personen med diagnosen, kan udredningen foregå i eller i nærheden af vedkommendes hjem/opholdssted.

En sansemotorisk udredning med en Sensorisk- og Stressprofil kan foregå således: En dag med personen med diagnosen og vedkommendes pårørende/kontaktperson:

Interview af personen i forhold til udarbejdelse af Sensorisk- og Stressprofil. (Ca. 1 -  1½ time).

Interview af pårørende/omsorgspersoner til personen i forhold til udarbejdelse af Sensorisk- og Stressprofil  (pause for personen med diagnose). (Ca. 1 time).

Undersøgelse af personens sansemotorik – fysisk funktionsniveau  og evt. observation af personen i vedkommendes normale omgivelser (samme dag eller senere). (Ca. 1 time).

Ovenstående undersøgelser kan kombineres således, at hvis der kun ønskes en Sensorisk- og Stressprofil, undlades den sidste fysiske undersøgelse og observation af personen i vedkommendes omgivelser. Hvis der kun ønskes en sansemotorisk undersøgelse laves kun den sidste del af undersøgelsen.


Udarbejdelse af rapport

Rapporten sendes til personen, evt. pårørende/omsorgspersoner og rekvirenten (kommune, institution eller lignende).

Overlevering af rapporten

Rapporten kan efterfølgende gennemgås med personen med diagnosen og rekvirenten.

Videre forløb

Hvis der efterfølgende vurderes et behov for og et ønske om behandling, træning, supervision, hjælp til implementering eller lignende, kan dette tilkøbes.